कृष्णपक्षको पुरानो ठेगाना

उ त अहिले अन्तै डेरा सरेर गैसक्यो